Všeobecné obchodní podmínky

 

Kontaktní údaje fotografa:

E-mail: info@kralovecphoto.cz
Telefon: (+420) 721 721 738
Web: www.kralovecphoto.cz

I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „VOP“) podnikající fyzické osoby Karel Královec, DiS, se sídlem Květinová 460/1, 322 00 Plzeň 5-Křimice, IČ: 88179567, DIČ: CZ8912262139, zapsané v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně, upravují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti objednatele (dále jen „klient“) a zhotovitele (dále jen „fotograf“) a vztahují se na všechny smlouvy o dílo, objednávky a potvrzení objednávek (dále jen „smlouva“).
 2. Při uzavírání smlouvy byl klient prokazatelně seznámen s těmito obchodními podmínkami.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, přičemž případná odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 4. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
II. Uzavření smlouvy o dílo
 1. Objednat fotografické služby lze prostřednictvím webových stránek www.kralovecphoto.cz (dále jen „webové stránky“) nebo na základě osobní, telefonické či písemné komunikace. Před samotným uzavřením smlouvy společně projednáme detaily, možné termíny a ceny služeb. Pro tento účel slouží poptávkový formulář na webových stránkách.
 2. Objednáním nebo jiným zadáním objednávky klient potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, autorským přístupem a fotografickým stylem na základě portfolia fotografií, dostupných na webových stránkách a nemá proti němu žádné výhrady.
 3. Uzavření smlouvy klienta s fotografem dojde v okamžiku, kdy od fotografa obdržíte e-mailem nebo osobně potvrzenou objednávku s dohodnutým termínem a cenou.
 4. Fotograf si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o klientovi, není učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnou nabídkou služeb fotografa v uvedený den, případně je neúplná, neurčitá a dále pokud obsahuje služby, které odporují zásadám, etickým pravidlům nebo právním předpisům.
 5. Objednací lhůta se odvíjí od aktuální pracovní vytíženosti fotografa. Zpravidla cca 2 týdny před plánovaným focením. Platí však, čím dříve dojde k objednání, tím lépe, zejména u svatebního fotografování, kdy jsou termíny rezervovány i několik měsíců nebo let předem.
III. Předmět plnění
 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla (fotografií apod.), které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce klienta a prokazatelně potvrzená fotografem.
 2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné. Neakceptováním platných podmínek nabídky fotografa, či jejich akceptování klientem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Veškeré dohody a předání požadavků či podkladů musí být potvrzeny písemnou formou a podepsané oběma smluvními stranami a to i v případě elektronické komunikace smluvních stran.
 4. U svatebních fotografických zakázek je počet odevzdávaných fotografií orientační a závisí tak na mnoha neovlivnitelných faktorech, jako je náplň dne a jiné. Z toho důvodu jsou udávány přibližné minimální počty. Odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu je možno jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií a počtem fotografií dodaných.
 5. Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW/NEF) nejsou součástí předmětu plnění a klientovi se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné (viz čl. VI odst. 6 obchodních podmínek).
IV. Cena a platební podmínky
 1. Cena předmětu plnění díla poskytování fotografických služeb je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník svatební fotografie a souvisejících služeb je dostupný na vyžádání. Ceny ostatních služeb jsou uvedeny na webové stránce.
 2. Finální cenu za provedení fotografických služeb se klient dozví ještě před uzavřením smlouvy. Sjednaná cena zůstává v platnosti do provedení fotografického díla v předem dohodnutém rozsahu, s výjimkou situací, kdy by si klient vyžádal změny v provádění díla, které by měly na cenu vliv.
 3. Fotograf si vyhrazuje právo v případě fotografování svateb nebo zakázek většího rozsahu požadovat úhradu rezervačního poplatku nebo části ceny, v maximální výši 50% z celkové ceny díla, která bude splatná při podpisu smlouvy v hotovosti nebo po uzavření smlouvy do 7 dnů ode dne vystavení faktury fotografem.
 4. Rezervační poplatek u svatební fotografie činí zpravidla 5.000 Kč z celkové ceny služeb. Platbu lze realizovat v hotovosti při podpisu smlouvy nebo bankovním převodem se splatností 7 dnů ode dne vystavení faktury fotografem, kterou klient obdrží e-mailem.
 5. Klient hradí cenu předmětu plnění v hotovosti nebo převodem na účet fotografa v plné výši doplatku (tj. po odečtení případného rezervačního poplatku nebo části ceny, splatnou v hotovosti v den plnění díla nebo do 7 dnů bankovním převodem na účet od vystavení faktury, kterou fotograf zašle klientovi e-mailem.
 6. Cena za doplňkové fotografické služby nebo produkty, které nejsou zahrnuty ve smlouvě (například foto-obrazy, fotoknihy či tisk fotografií), je uhrazena dodatečně bankovním převodem na účet, ještě před jejich zpracováním.
 7. Nedojde-li k zaplacení ceny nebo doplatku za objednané fotografické služby nebo produkty, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.
 8. Lze stanovit individuální cenu na míru v případě, kdy klient požaduje specifické služby mimo rámec balíčku nebo nabídky. V tomto případě bude zaslána individuální cenová kalkulace služeb.
IV. Práva a povinnosti stran
 1. Fotograf dodá dílo nepoškozené ve sjednané lhůtě a v kvalitě, která byla sjednána či určena potvrzenou objednávkou nebo smlouvou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé v ČR nebo pro stejný či obdobný typ zakázky.
 2. Lhůta pro dodání zakázky se považuje 30-60 pracovních dnů ode dne termínu fotografování (není-li dáno smlouvou jinak) a slouží na zpracování a úpravy fotografií dle náročnosti a velikosti zakázky. V případě nutnosti prodloužení lhůty bude fotograf klienta informovat.
 3. Pro případ, že fotograf přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby.
 4. Fotograf si vyhrazuje právo bezplatně použít dílo nebo výběr fotografií přiměřeným způsobem pro svou prezentaci (webové stránky, sociální sítě či tiskoviny) jako ukázku své práce pro nové klienty, či pro účely propagace svých služeb a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu klienta. Tento souhlas je udělen na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
 5. Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které nemůže fotograf ovlivnit či odvrátit a brání fotografovi, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese fotograf odpovědnost za vzniklé škody.
 6. Klient je povinen co nejpřesněji poskytnout fotografovi všechny potřebné informace potřebné k bezproblémovému zhotovení objednávky.
 7. Po podpisu smlouvy nebo potvrzení objednávky fotografem, je klient povinen zaplatit fotografovi rezervační poplatek nebo část ceny v maximální výši 50% z celkové ceny objednaného díla, pokud není písemně dohodnuta jiná částka. V případě, že tento rezervační poplatek nebo část ceny nebude zaplacena, není fotograf povinen započít s prováděním díla.
 8. Klient má právo po dohodě s fotografem požádat o rozšíření rozsahu díla i v průběhu realizace díla. Tato změna bude projednána a písemně nebo elektronicky zaznamenána, včetně sjednání nové ceny díla v návaznosti na požadovaný změněný rozsah díla a následně dodatečně vyúčtována dle dohody (ve spojení s ceníkem služeb fotografa).
 9. Klient není oprávněn požadovat předání díla, před zaplacením její celkové ceny, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
 10. Klient má právo požádat fotografa o odstranění fotografie z webových stránek či sociálních sítí v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v pro něj intimních či jinak osobních situacích. Fotograf se zavazuje takovému přání vyhovět v co možná nejkratší době od obdržení žádosti.
 11. Fotograf má právo okamžitě ukončit provádění díla v případě, že bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo mu hrozí újma na zdraví chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na akci.
V. Ostatní ujednání stran
 1. Fotograf dle svého nejlepšího úsudku vybere fotografie ke zpracování a retuši. Pokud předem není písemně ujednáno jinak, je výběr fotografií na úpravu vždy v plné kompetenci fotografa.
 2. Úroveň zpracování retuší stanovuje fotograf. U svatebních fotografických zakázek jsou nezbytné retuše pleti nevěsty/ženicha provedeny pouze u příprav/detailů a romantických fotografií novomanželů (nikoliv na skupinových či reportážních fotografií z celého dne. Zpracovány a upraveny jsou fotografem všechny odevzdané fotografie.
 3. Vlastnictví díla (nikoliv autorských práv), stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází z fotografa na klienta v momentě převzetí díla a uhrazením dohodnuté ceny v plné výši. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení díla přechází na klienta v momentě převzetí díla.
 4. Klient dává souhlas fotografovi uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích fotografa k archivaci a možným následným úpravám dle zadání klienta či se souhlasem klienta i samotným fotografem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu klientem.
 5. Fotograf dodává klientovi fotografie v poměru stran 3:2 a formátu JPEG, pokud není předem ujednáno jinak. Fotografie jsou standardně dodávány především v digitální podobě, zpravidla prostřednictvím odkazu ke stažení ze zabezpečeného online datové úložiště fotografa), pokud není předem ujednáno jinak (například objednávkou svatebního balíčku).
 6. Klient nenabývá vlastnická práva k neupraveným (neretušovaným) záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek fotografa, tzv. screenshot apod.) je považováno za porušení autorského zákona a fotograf se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona. Případné nabytí těchto práv je potřeba vymínit písemně ve smlouvě.
 7. Případné požadavky klienta na změnu smlouvy, pokud jsou klientem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny klienta je klient upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptování změny smlouvy. Pokud klient novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a klient má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit. V případě, že změny smlouvy nebudou fotografem akceptovány a požadovaná změna přijata, pak má klient právo bezodkladně odstoupit od smlouvy. O využití práva odstoupení od smlouvy je klient povinen neprodleně písemně informovat fotografa. V obou výše uvedených případech fotograf vrátí klientovi již zaplacenou cenu. Má však nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 8. Fotograf si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení klientovi (při splnění podmínek stanovených smlouvou nebo zákonných podmínek), bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany klienta.
VI. Záruka kvality zakázky, odpovědnost za vady, reklamační řád
 1. Fotograf se zavazuje, že dodá dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena smlouvou či potvrzenou objednávkou nebo v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky.
 2. Reklamace vad díla (fotografické zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, případně s přiloženou fotodokumentací vady.
 3. V případě, že je zakázka zasílána poštou nebo přepravní službou a vlivem přepravy nebo špatnou manipulací vada na díle, je nutné sepsat s přepravcem na místě protokol, zkontrolovat obsah zásilky a kontaktovat fotografa pro dohodnutí dalšího postupu.
 4. Fotograf neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů klientem, jestliže na ně fotograf klienta upozornil nebo které vznikly nevhodným či neodborným zacházením či manipulací s dílem po předání díla klientovi.
 5. Fotograf neodpovídá za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky anebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.
 6. Fotograf neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu klientem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost klient.
 7. Reklamaci nelze uznat v případě, že klient poskytl fotografovi nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. Záruka za jakost se neposkytuje. To neplatí v případě, kdy je klientem spotřebitel. V takovém případě se řídí práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
 8. Fotograf nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 9. Reklamace se nevztahují na vizuální prvky díla, které jsou charakteristické pro uměleckou tvorbu fotografa.
 10. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj charakteristický vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci. Dále se reklamace nevztahují na výraz fotografovaného na fotografii, linie plynoucí z tělesných proporcí fotografovaného, nedostatečnou korekci pleti a podobné „vady“.
 11. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky fotografie (například drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci. Fotograf věnuje odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie.
 12. Reklamaci lze uplatnit na poškozené digitální soubory nebo odkazy (soubor nebo odkaz nelze otevřít), na linie či deformace, ke kterým došlo nechtěně v důsledku úprav či retuše. V tomto případě fotograf zašle opravené soubory do 5 pracovních dnů nebo dle dohody.
VIII. Autorská práva a licenční podmínky
 1. Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti fotografa a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.
 2. Klientovi je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční využití.
 3. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných smluv a není možné je nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem fotografa s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. fotografa) zakládá nárok fotografa smluvní pokutu v maximální výši 100.000 Kč.
 4. Pokud smlouva neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. fotograf. Klient ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. fotografa.
 5. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby anebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Řeší-li smlouva autorské a licenční práva daného díla, jsou ujednání smlouvy o dílo nadřazeny obchodním podmínkám.
IX. Odstoupení od smlouvy
 1. Klient i fotograf mají právo na odstoupení od smlouvy, pokud jedna nebo druhá strana nedodrží nebo poruší dohodnuté smluvní podmínky. Pro odstoupení od smlouvy se upřednostňuje písemná forma.
 2. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v čl. VI odst. 7 obchodních podmínek.
 3. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeným v článku III odst. 4 je možno odstoupit od smlouvy pouze při výrazném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií v balíčku a počtem fotografií dodaných.
 4. Fotograf je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud klient neuhradí rezervační poplatek ve smluvené výši ani do 7 dnů po uplynutí lhůty splatnosti a může termín focení nabídnout jinému zájemci.
 5. V případě, že se klient dostane do nepředvídatelné životní situace (nemoc, vládní nařízení apod.) a bude nucen zrušit fotografování, přesunout termín svatby apod., bude mu v tomto případě vrácen rezervační poplatek v plné výši nebo umožněno si rezervovat náhradní dostupný termín. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy klientem z jiných než výše uvedených důvodů a zároveň se bezodkladně nedohodne náhradní termín, slouží rezervační poplatek jako náhrada vynaložených nákladů.
 6. Klient nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit fotografovi částku, která připadá na práce již vykonané.
 7. Klient nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže fotograf neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
 8. V případě klientů podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb.
 9. Pokud se klient na domluvené fotografování nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností fotografovi oznámit telefonicky nebo e-mailem tuto skutečnost s dostatečným předstihem, nejpozději 7 dní před dohodnutým termínem fotografování. Pokud klient tuto skutečnost neoznámí, má fotograf nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména pronájem techniky, ateliéru, účast asistenta, vizážistky a dalších osob (byla-li jejich účast dohodnuta).
 10. V případě neočekávaných okolností fotografa, které není možné za vynaložení veškerého úsilí ze strany fotografa odstranit a které brání fotografovi vykonat smluvené dílo, je fotograf povinen zajistit za sebe náhradu. Pokud je tato náhrada klientem výslovně zamítnuta, je fotograf povinen vrátit klientovi zaplacený rezervační poplatek (pokud byl uhrazen) a to i v případě, že se náhradu nepodaří zajistit a smlouva se od počátku bez dalšího ruší.
X. Některá zvláštní ustanovení pro spotřebitele
 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, kdy je klientem spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku – tato ustanovení mají případně přednost i před odchylnými ujednáními ve smlouvě. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Klient spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o dílo za předpokladu, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem (tj. např. e-mailem, poštou apod.) nebo byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání. Pro účinnost tohoto odstoupení stačí, je-li odstoupení odesláno klientem spotřebitelem k rukám fotografa v poslední den této lhůty.
 3. V případě řádného a včasného odstoupení je fotograf povinen vrátit klientovi spotřebiteli již zaplacené finanční prostředky (zálohu), což neplatí v případě, kdy klient spotřebitel udělil fotografovi výslovný pokyn k tomu, aby s plněním smlouvy započal před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je fotograf oprávněn s odkazem na § 1834 občanského zákoníku ponechat si odpovídající část zálohy odpovídající ceně plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 4. Pro účely odstoupení může klient spotřebitel využít a e-mailem nebo poštou zaslat fotografovi klientem spotřebitelem podepsaný následující formulář:
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej fotografovi pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy,
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (jméno, adresa):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*).

Specifikace zboží/služeb:
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:
Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
Podpis spotřebitele/spotřebitelů:
Datum:

 1. Klient spotřebitel bere na vědomí, že na jeho žádost je fotograf povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient spotřebitel vyžaduje.
 2. Při komunikaci s klientem spotřebitelem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť a fotograf nesmí využívat pro tuto komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje fotograf prostřednictvím své elektronické (e-mailové) adresy info@kralovecphoto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle fotograf na elektronickou adresu klienta.
 4. Fotograf tímto informuje klienta spotřebitele o tom, že v případě sporu se fotografem může klient spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu k České obchodní inspekci, přičemž tento návrh je bezplatný a toto řízení nezbavuje ani jednu ze smluvních stran práva domáhat se svých práv u soudu. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.
 5. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o zhotovení věci na zakázku (o pořízení a užívání fotografického díla) je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s fotografem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
XI. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na adrese www.kralovecphoto.cz/obchodni-podminky/.
 2. Fotograf si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 3. Uzavřením smlouvy nebo odesláním objednávky dle těchto obchodních podmínek, uhrazením rezervačního poplatku nebo části ceny díla klient současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou fotografa, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.
 4. Zároveň klient potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by neumožňovaly účast na fotografování. Veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav nese klient během fotografování standardním způsobem.
 5. Není přípustné realizovat fotografování při infekčních onemocněních klienta nebo jiného z účastníků fotografování.
 6. Fotograf je autorem veškerého obsahu a fotografií na webových stránkách www.kralovecphoto.cz. Fotografie a obsah na těchto stránkách podléhají autorskému zákonu a nelze ho kopírovat, stahovat, vytvářet printscreeny, skenovat nebo reprodukovat bez písemného souhlasu autora.
 7. Ochrana osobních údajů: Osobní údaje (zejména jméno, příjmení či adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků, předpisů a nařízení.
 8. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Tyto obchodní podmínky platné a účinné od 1.11.2020.